دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان)

  • جزئیات دکتری بدون آزمون

    دکترا بدون ازمون یا ازمون استعداد درخشان یکی از راه های ورود به مقطع دکتری می باشد.این نوع پذیرش در مقطع دکتری به صورت مستقل توسط هر دانشگاه صورت میپذیرد. برای پذیرش در دکتری بدون…