دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان)

  • پذیرش بدون آزمون دانشگاه الزهرا در مقطع دکتری سال 96

    داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺳﺎس «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی» ابلاغیه به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ…