SAGE journals

  • اهمیت کد DOI در مقالات

    شاید شما فکر کنید که مقالات علمی توسط پایگاه‌های علمی و یا وب‌ سایت ناشران در دسترس هستند و بوجود آوردن چنین سازوکاری ضروری نیست ولی یکی از عوامل بکار بردن کد شناسایی دیجیتالی شیء یا دی…